top of page

Termes i condicions

Termes i condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, aymar.cat, del qual Castell de Pujades, SL és titular.

Els dominis www.aymar.cat i www.castelldepujades.com amb tots els subdominis associats, pertanyen a Castell de Pujades, SL, NIF: B66255316 amb domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Font de les Graus 12-14 08720 (Barcelona). Castell de Pujades, SL és una societat limitada constituïda l’11 de març de 2014 a l’Registre Mercantil de Barcelona inscrita al tom 44254 foli 218 full B451098.

Per a qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 890 51 51, fax 93 817 02 51, o enviant un correu electrònic a castelldepujades@orbisvinus.com

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa d’aplicació, Castell de Pujades, SL informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga en línia de Castell de Pujades, SL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web aymar.cat.

Utilitzant el lloc web aymar.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web aymar.cat té per objecte la venda de productes com ara vins i vins escumosos a majors de 18 anys. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda en aymar.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web aymar.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlids. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El realitzar una comanda a través de aymar.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en aymar.cat.

El lliurament dels encàrrecs la farà Castell de Pujades, SL pels seus propis mitjans oa través d’una agència de transport designada per la mateixa Castell de Pujades, SL. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o en qualsevol de les botigues físiques de Castell de Pujades, SL, si el client així ho decideix. Castell de Pujades, SL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència de que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Castell de Pujades, SL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Castell de Pujades, SL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili ia una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals hi hagi restriccions per a l’accés al públic en general, Castell de Pujades, SL no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.

El període de lliurament dels articles s’indica a la fitxa detall del mateix.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i / o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners compten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

El càlcul d’aquest termini està basat en diversos factors, incloent l’adreça de destinació i la rapidesa amb la qual puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per a la seva tramesa (el termini general d’enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l’enviament de la comanda).

PAGAMENT

Castell de Pujades, SL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament amb targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat bancària corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al realitzar de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través del seu Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Castell de Pujades, SL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari / client de aymar.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzat, des aymar.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) ia ells únicament cal afegir les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a castelldepujades@orbisvinus.com

Castell de Pujades, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en aymar.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com si vols comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació que fa a la compra en línia, pots fer-ho a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic castelldepujades@orbisvinus.com

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l’Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Castell de Pujades, SL (mitjançant fax al 93 817 02 51 o correu electrònic dirigits a castelldepujades@orbisvinus.com, amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que Castell de Pujades, SL procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Castell de Pujades, SL ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei a domicili o lliurat a les botigues físiques de Castell de Pujades, SL. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en en perfecte estat.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a Castell de Pujades, SL (mitjançant fax al 93 817 02 51 o correu electrònic dirigits a castelldepujades @ orbisvinus. com) en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i / o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal aymar.cat que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

RESPONSABILITAT

Castell de Pujades, SL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Castell de Pujades, SL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagi estat previsible per Castell de Pujades, SL o si seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

Castell de Pujades, SL no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Castell de Pujades, SL per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de Castell de Pujades, SL als que pugui accedir són propietat exclusiva de Castell de Pujades, SL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de Castell de Pujades, SL.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Castell de Pujades, SL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

bottom of page